RollPilot S12 چرخمتر

RollPilot S12 چرخمتر

RollPilot S12 چرخمتر

لطفا تماس بگیرید

محصولات مرتبط و مشابه

اطلاعات بیشتر

RollPilot S12 چرخمتر

برای خطوط مستقیم و منحنی

9.999m اندازه گیری تا فاصله ی

±0.1%دقت:

نشانگر متحرک،موقعیت دقیق شروع و پایان را نشان میدهد

متعلقات شامل: یکدستگاه چرخمتر مکانیکی،کیف حمل برزنتی